VERKOOPVOORWAARDEN GITES

Artikel 1:     Terminologie

1.1.       In de verkoopvoorwaarden worden volgende begrippen gebruikt:

 • Huurovereenkomst: de overeenkomst krachtens dewelke ETI-GARDEN zich verbindt tot het leveren van een verblijf in een vakantiewoning.
 • Klant: de persoon of de groep personen die een vakantie zullen doorbrengen of de persoon of personen verantwoordelijk in hun naam voor de ondertekening van de huurovereenkomst.
 • Werkdagen: van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen.
 • Tarieven: de tarieven vermeld in de documentatie zijn B.T.W. inbe-grepen wanneer deze belasting van toepassing is.
 • Aankomst-/vertrekdatum: de aankomstdatum heeft betrekking op de eerste dag van het verblijf. De vertrekdatum heeft betrekking op de laatste dag van het verblijf.
 • Voorschot: het bedrag dat binnen de 15 dagen dient betaald te wor-den om de vakantiewoning definitief te reserveren.
 • Waarborg: het bedrag dat gegeven wordt als onderpand, ter verzekering dat eventuele schade aan het huis of zijn inboedel vergoed wordt door de huurder.

Artikel 2:    Het afsluiten van een huurovereenkomst 

2.1.      De klant richt aan ETI-GARDEN een boekingsaanvraag per telefoon, per post of per e-mail.

2.2.      ETI-GARDEN registreert deze aanvraag en contacteert eventueel de klant teneinde bijkomende informatie te verkrijgen. ETI-GARDEN bezorgt de klant, indien aan de boekingsaanvraag kan voldaan worden, per post of per e-mail een bevestiging van de boekingsaanvraag met een verzoek tot het storten van het voorschot.

2.3.      De klant wordt verzocht het voorschot te storten binnen de 15 dagen volgend op het ontvangen van de bevestiging van de boekingsaanvraag.

2.4.      ETI-GARDEN reserveert de vakantiewoning gedurende 15 dagen volgend op het verzenden van de bevestiging van de boekingsaanvraag voor de klant. Indien het voorschot niet gestort is binnen een periode van 15 dagen volgend op het ontvangen van de bevestiging van de boekingsaanvraag, dan behoudt ETI-GARDEN zich het recht voor de vakantiewoning te verhuren aan een andere klant.

2.5.      De huurovereenkomst treedt in werking vanaf het moment dat de klant het voorschot stort op de rekening van ETI-GARDEN. Op dit ogenblik wordt de boeking geacht definitief te zijn, de overeenkomst is afgesloten en kan aanleiding geven tot de betaling van annulatiekosten in geval van verbreking.

2.6.      Voor zover de bevestiging van de boekingsaanvraag de aankomstdatum minstens acht volledige weken voorafgaat – en enkel in dat geval – heeft de klant het recht om kosteloos af te zien van zijn aanvraag gedurende een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de bevestiging van de boekingsaanvraag bedoeld onder artikel 2.2. Deze annulatie dient betekend te worden per aangetekend schrijven. ETI-GARDEN zal de annulatie bevestigen na ontvangst van het aangetekend schrijven.

Artikel 3:     Informatie bezorgd door de klant 

3.1.      De klant is ertoe gehouden aan ETI-GARDEN, vóór het afsluiten van de overeenkomst, alle informatie te bezorgen die hem persoonlijk en de an-dere leden van de groep betreffen en die een invloed kunnen hebben op het afsluiten of het uitvoeren van de overeenkomst. Het betreft, onder andere, de hoedanigheid of de samenstelling van de groep, het aantal volwassen en kinderen.

3.2.      Ten laatste bij de aankomst ter plaatse is de klant ertoe gehouden zijn bankgegevens (titularis van de rekening, adres en bankrekeningnummer, codes BIC en IBAN) te bezorgen voor de terugbetaling van de waarborg.

3.3.      Op vraag van een openbare overheid zullen de klanten hun identiteitskaart of hun paspoort tonen zodat hun gegevens kunnen worden overgeschreven op de formulieren ad hoc.

Artikel 4:     Draagwijdte van de overeenkomst

4.1.      De huuraanbiedingen, opgenomen in de publicaties van ETI-GARDEN, maken integraal deel uit van de overeenkomst. ETI-GARDEN is niet gehouden door evidente fouten aanwezig in één van haar publicaties.

4.2.      Een huuraanbieding, opgenomen in één van de publicaties van ETI-GARDEN, is enkel geldig binnen de perken van de beschikbaarheid van de aangeboden goederen. ETI-GARDEN kan op elk ogenblik beslissen een aanbieding tijdelijk of definitief in te trekken.

4.3.      De klant is verplicht de huisregels, ter plaatse door ETI-GARDEN voorge-steld, te eerbiedigen. Ze maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant.

4.4.      Informatie, opgenomen in de publicaties van ETI-GARDEN, kan uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van de overeenkomst onder de volgende voorwaarden:

 • de aanpassingen ten aanzien van de oorspronkelijke informatie dewelke schriftelijk aan de klant worden meegedeeld vóór het afsluiten van de overeenkomst
 • de aanpassingen ten aanzien van de oorspronkelijke informatie dewelke schriftelijk aan de klant worden meegedeeld na het afsluiten van de overeenkomst en het voorwerp uitmaken van een schriftelijk akkoord tussen de betrokken partijen.

Artikel 5:     Betalingsmodaliteiten 

5.1.      Een voorschot van 20 % van het totaal bedrag dient gestort te worden ten laatste vijftien dagen volgend op de dag van de bevestiging van de boekingsaanvraag bedoeld onder artikel 2.2. In alle gevallen dient het volledig saldo van het bedrag in het bezit te zijn van ETI-GARDEN ten laatste acht weken vóór het begin van het verblijf.

5.2.      De betaling van het bedrag geschiedt per overschrijving op de rekening van ETI-GARDEN, alle bankkosten zijnde ten laste van de klant. ETI-GARDEN beschouwt als betalingsdatum de datum op dewelke het bedrag op haar bankrekening geboekt is.

5.3.      Indien de betaling niet verricht wordt binnen de termijn, komt de klant tekort aan zijn verplichtingen en zal hij van ETI-GARDEN een betalingsherinnering krijgen die hem aanmaant het nodige te doen binnen een termijn van 7 dagen maximum. Indien na deze termijn de betaling niet werd verricht, zal de overeenkomst van rechtswege verbroken worden. ETI-GARDEN is er dan toe gerechtigd annulatiekosten in rekening te brengen van de klant overeenkomstig artikel 7.

5.4.      Indien de overeenkomst wordt afgesloten gedurende de acht weken voorafgaand aan het begin van het verblijf, dient het volledige bedrag onmiddellijk gestort te worden. De betaling moet geboekt zijn op de rekening van ETI-GARDEN ten laatste binnen drie volle werkdagen na de bevestiging van de boekingsaanvraag en vóór de datum van het begin van het verblijf.
Bij gebreke hieraan zal de overeenkomst van rechtswege verbroken wor-den in toepassing van artikel 7.

5.5.      De klant dewelke zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van ETI-GARDEN niet heeft vervuld, is een intrest van 1 % per maand laattijdigheid verschuldigd. Bovendien zal hij tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een bedrag van 15 % van het onbetaald bedrag ten titel van schadevergoeding verschuldigd zijn met een minimum van 100 € en onverminderd de inningskosten.

Artikel 6:     Huurbedrag

6.1.      Het gepubliceerde huurbedrag wordt begrepen per woning en per verblijfperiode. Worden eveneens vermeld de kosten eigen aan het verblijf. Het betreft de schoonmaakkosten, de verbruikskosten voor water en energie, en bijkomende kosten met betrekking tot beddengoed, handdoeken en keukenlinnen.

6.2.      Een waarborg dient gestort te worden op de rekening van ETI-GARDEN. Deze waarborg, na aftrek van eventuele schade, wordt teruggestort door ETI-GARDEN ten laatste 15 dagen na het verblijf.

6.3.      De klant kan geen terugbetaling eisen van het huurbedrag, de schoon-maakkosten en de vergoeding voor bed-, bad- en keukenlinnen in het geval hij het verblijf zou inkorten.

Artikel 7:     Annulatie verricht door de klant

7.1.      De klant heeft het recht om af te zien van de overeenkomst binnen de strikte grenzen van artikel 2.6.

7.2.      De klant kan op elk ogenblik zijn overeenkomst annuleren, uitsluitend per aangetekend schrijven. Eenmaal de termijn voor de afstand voorbij is, is hij echter annulatiekosten verschuldigd. De annulatiekosten worden als volgt berekend:

 • Voor een annulatie tot 2 maand vóór het begin van het verblijf: 30 % van het huurbedrag (met uitsluiting van de kosten).
 • Voor een annulatie tussen 2 maand en 1 maand voor het begin van het verblijf: 60 % van het huurbedrag (met uitsluiting van de kosten).
 • Voor een annulatie gedurende de laatste maand voor het verblijf : 100 % van het huurbedrag (met uitsluiting van de kosten).

7.3.      De annulatie treedt in werking op de werkdag waarop ETI-GARDEN kennis neemt van de geschreven beslissing van de klant, de stempel van de post geldend als bewijs, voor zover deze kennisname plaatsvindt gedurende de werkuren. Bij gebreke zal de annulatie in werking treden op de eerstvolgende werkdag.

7.4.      De klant heeft de keuze om een annulatieverzekering te onderschrijven bij een verzekeraar van zijn keuze.

7.5.      Teneinde nutteloze kosten te vermijden kan de klant overgaan tot een overdracht van boeking, de overdracht door de klant van het huurrecht aan een derde. De begunstigde van deze overdracht dient te beantwoor-den aan dezelfde contractuele voorwaarden als de overdragende par-tij. Deze wijziging dient meegedeeld en behandeld te worden door ETI-GARDEN, overeenkomstig voorafgaande artikels. De overdragende partij en begunstigde zijn solidair verantwoordelijk voor de betaling van het huurbedrag.

Artikel 8:   Wijziging of annulatie verricht door ETI-GARDEN

8.1.      ETI-GARDEN heeft het recht om een boeking te weigeren zonder hiervoor de reden op te geven.

8.2.      ETI-GARDEN heeft het recht de verhuring te annuleren in geval van overmacht, zonder dat hiertegenover enige vergoeding van de klant komt te staan. Als overmacht worden beschouwd abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegenen die zich erop beroepen en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden ondanks alle voorzorgsmaatregelen (zoals bijvoorbeeld brand, overlijden van de eigenaar, overstroming, natuurlijke catastrofen, enz…).

8.3.      ETI-GARDEN behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te schorsen of te annuleren vóór de datum van het begin van het verblijf zonder storting van welkdanige schadevergoeding in geval de klant zijn betalingsverplichtingen niet heeft voldaan. De klant is dan tevens de annulatiekosten verschuldigd.

8.4.      ETI-GARDEN behoudt zich eveneens het recht voor de huurovereenkomst op te zeggen gedurende de duur van het verblijf onder de voorwaarden van artikel 9.

Artikel 9:   Aansprakelijkheid van de klant 

9.1.      De persoon die in eigen naam of voor rekening van een derde een over-eenkomst sluit, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voort-vloeiend uit de overeenkomst. Zo is hij wettelijk aansprakelijk voor de handelingen van de andere leden van de groep, hierin begrepen de schade aangericht door deze laatste.

9.2.      De klant is ertoe gehouden de woning, de buren en de omgeving te res-pecteren met inbegrip van het geluid. Hij gebruikt het huis als een goede huisvader, overeenkomstig de richtlijnen gegeven door ETI-GARDEN.

9.3.      De klant die door zijn gedrag ongemakken veroorzaakt die de goede uit-voering of het goed gevolg van de huurovereenkomst in gevaar brengen, kan zich eraan verwachten dat ETI-GARDEN schikkingen dienaangaande treft. De kosten die voortvloeien uit een onderbreking van de huur zijn ten laste van de klant voor zover de ongemakken en de hinder kunnen toegeschreven worden aan één van de bewoners. Elke schadeloosstelling van de klant is in dit geval uitgesloten.

9.4.      De klant is ertoe gehouden onmiddellijk ETI-GARDEN te informeren van elke schade aan het verhuurde gebouw of aan de inhoud ervan. De her-stellingen of aankopen tengevolge van dit incident zullen onmiddellijk worden vergoed door de klant aan ETI-GARDEN. De klant is verantwoordelijk voor elke schade door hem veroorzaakt of door elke bewoner of een eventuele bezoeker, zelfs in geval de schade na hun vertrek wordt vastgesteld.

9.5.      De klant is ertoe gehouden de uren van aankomst en vertrek te respecteren zoals voorzien in de huurovereenkomst. Eventuele moeilijkheden zullen zo snel mogelijk worden meegedeeld aan ETI-GARDEN, teneinde de nodige schikkingen te treffen om een ander uur van aankomst overeen te komen. In geval van het overtreffen van het uur van vertrek door de klant heeft ETI-GARDEN het recht de betaling van een bijkomende dag huur te eisen.

9.6.      De klant is ertoe gehouden het aantal personen dat een gehuurde woning kan ontvangen niet te overschrijden. In geval van overschrijding is ETI-GARDEN ertoe gerechtigd de toegang tot het gebouw te weigeren zonder dat de klant een schadeloosstelling kan eisen.

9.7.      ETI-GARDEN is eveneens gerechtigd de toegang tot het gebouw te weigeren zonder schadeloosstelling in het geval de klant vergezeld is van één of meerdere huisdieren en derhalve in strijd is met de gegeven specifieke informatie met betrekking tot de toegangsgrenzen en verboden, zoals vermeld in de beschrijving van het huis en in de huisregels. De aanwezigheid van een huisdier moet in elk geval het voorwerp uitmaken van een specifieke en voorafgaandelijke vraag aan ETI-GARDEN, behoorlijk schriftelijk aanvaard.

9.8.      Het bedrag van de waarborg is vermeld in de informatie verstrekt op de website van ETI-GARDEN en op de bevestiging van de boekingsaan-vraag. In geval van (volledige) niet betaling van het bedrag van de waarborg, om welke reden ook, is ETI-GARDEN ertoe gerechtigd de toegang tot het gebouw te weigeren zonder dat de klant hiervoor eender welke vergoeding kan vragen. De huurovereenkomst wordt alsdan als verbroken beschouwd op de datum van het begin van het verblijf door schuld van de klant.

9.9.      De kosten voor water en energie en andere kosten vermeld op de bevestiging van de boekingsaanvraag worden door de klant gestort op de rekening van ETI-GARDEN, tezamen met de huurprijs.

9.10.     De klant is ertoe gehouden het gebouw en zijn inhoud terug te bezorgen opgeruimd en schoongemaakt, zelfs al is een bijkomende schoonmaak voorzien. Meer in het bijzonder dient het huis opgeruimd en geveegd te worden, de afwas dient gedaan te zijn. Eventueel verplaatste meubelen moeten terug op hun oorspronkelijke plaats gebracht worden. ETI-GARDEN is ertoe gerechtigd een specifieke vergoeding te vragen in geval de schoonmaak en de op orde stelling van de plaatsen meer tijd vereisen dan gewoonlijk.

9.11.     Een bijzondere zorg wordt besteed aan het beddengoed. De klant wordt geacht dit beddengoed ten allen tijde te gebruiken om de ter beschikking gestelde matrassen, kussens, donsdekens, enz. te beschermen. Indien zou blijken dat het materiaal is bezoedeld, behoudt ETI-GARDEN zich het recht voor een inhouding te verrichten op de waarborg voor de bijkomende schoonmaakkosten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van ETI-GARDEN

10.1.      ETI-GARDEN is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de over-eenkomst in functie van de redelijke verwachtingen van de klant op basis van de contractuele verplichtingen.

10.2.      De aansprakelijkheid van ETI-GARDEN kan niet ingeroepen worden in de volgende gevallen :

 • een tekortkoming toe te schrijven aan de schuld van de klant
 • een tekortkoming toe te schrijven aan een derde, vreemd aan de huidige overeenkomst
 • de tekortkoming die het gevolg is van een geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 8.2.

10.3.      In deze verschillende gevallen zal ETI-GARDEN hulp en bijstand aan de klant verlenen binnen de grenzen van wat rechtmatig van haar kan wor-den verwacht. De eventuele veroorzaakte kosten zullen ten laste gelegd worden van de klant in het geval de tekortkoming door zijn fout voor-komt. In het geval dat noch de verantwoordelijkheid van de klant, noch deze van ETI-GARDEN kan worden ingeroepen, zal elke partij haar eigen schade dragen.

10.4.      Indien, ten gevolge van een tekortkoming, de aansprakelijkheid van ETI-GARDEN wordt ingeroepen in de zin van artikel 10, zal deze aansprakelijkheid beperkt blijven tot wat toepasselijk is in de vigerende internationale wetgeving, dewelke van toepassing zou zijn.

10.5.      Indien een schadegeval gedekt wordt door een verzekeringspolis kan een vergoeding gestort worden aan de klant door de verzekeraar bij dewelke hij een verzekering onderschreven heeft.

10.6.      ETI-GARDEN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, dief-stal, schade, verwondingen of nalatigheden veroorzaakt aan of door de klanten en/of bewoners tijdens het verblijf.

10.7.      ETI-GARDEN is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de over-eenkomst en handelingen of tekortkomingen begaan door zijn aangestelden handelend in het kader van hun functie. Elk akkoord of toestemming gegeven door ETI-GARDEN moet noodzakelijkerwijze schriftelijk bevestigd worden, bij gebreke waarvan ze wordt geacht onbestaande te zijn.

10.8.      In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid van ETI-GARDEN is betrokken, zal de schadevergoeding die geëist kan worden tot herstel van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, het bedrag van de huur niet kunnen overschrijden.

Artikel 11: Waarborg

11.1.      De terugbetaling van de waarborg, eventueel verminderd met de schade veroorzaakt door de klant, gebeurt binnen de 15 dagen volgend op het einde van het verblijf. Dit geeft aan ETI-GARDEN de mogelijkheid een inspectie van de plaatsen te doen na het vertrek van de klant en zich derhalve te verzekeren van de afwezigheid van huurschade.

11.2.      De termijn van 15 dagen kan eventueel worden verlengd in het geval de eigenaar, ondanks zijn manifeste goede wil niet beschikte over de correcte bankgegevens van de klant (bankrekeningnummer, BIC code, IBAN nummer) noodzakelijk voor een terugbetaling van de waarborg.

Artikel 12: Klachten 

12.1.      De beschrijvingen van de vakantiehuizen opgenomen in de publicatie van ETI-GARDEN zijn te goeder trouw gerealiseerd en omvatten tegelijkertijd objectieve en subjectieve elementen. In het geval een klant toch nog ontevreden zou zijn, zal ETI-GARDEN haar best doen om deze klacht op een correcte en efficiënte manier te behandelen.

12.2.      Een tekortkoming vastgesteld gedurende de uitvoering van de overeen-komst, dient onmiddellijk – en ten laatste binnen de 24 uur (op straffe van verval) – meegedeeld te worden aan ETI-GARDEN zodat de tekortkoming kan worden vastgesteld en onmiddellijk de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

Artikel 13: Geschillen

13.1.      In het geval één van de bepalingen van deze verkoopvoorwaarden geacht wordt niet toepasselijk of nietig te zijn, zal deze bepaling vervangen moeten worden door een wettelijke bepaling die het dichtst aanleunt bij de oorspronkelijke bepaling. De andere bepalingen met betrekking tot de verkoopvoorwaarden zullen hierdoor niet getroffen worden.

13.2.      De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil voortvloeiend uit de huidige overeenkomst behoort tot de exclusieve be-voegdheid van de rechtbanken van de zetel van ETI-GARDEN.

Pin It on Pinterest

Share This